Mambo Dhuterere – Wehumambo Nditarire Lyrics

Lyrics For Wehumambo Nditarire By Mambo Dhuterere Ft Mathias Mhere

Wehumambo nditarire wehumambo nditarire

kuneshongwe yegore

Jehovha Jaire nditarire

 

Mathias Mhere

Ndinoziva ndangariro dzangu newe

Ndinoziva ndangariro dzangu newe

Mwanangu handidi ukundikane

Mwanangu handidi ukundikane

Ndinoziva ndangariro dzangu newe

Ndinoziva ndangariro dzangu newe

Mwanangu handidi ukundikane

Mwanangu handidi ukundikane

Vamwe vanotamba njuga kuti vararame

Vamwe vanoponda husiku kuti vararame

Vamwe vanouraya vabereki      kuti vararame

Vamwe vakazara ropa kuti vararame

Vamwe vanoponda husiku kuti vararame

Vamwe vanobata huroyi kuti vararame

haaaaaa

 

Mambo Dhuterere

Vehumambo nditarire baba vekudenga nditarire

Jehovha Jaire

heee vehumambo nditarire baba kudenga nditarire

Jehovha Jaire nditarire

Variko vanorara mudzin`anga vanovimba mumakona

vachishuwa ndiparare

honai vane mhesi  mumoyo dzinovava ndikakunda

Voita godo ndagarika

Nemoyo yakasviba setsubvu vakabata mapfumo

vapotsere nditarire

 

Mathias Mhere

Kune shongwe yegore inovheneka vanotenda

Kune shongwe yegore inovheneka vanotenda

Inofamba navo kuti vasatsvedza

Inofamba navo kuti vasatsvedza

Inofamba navo kuti vasadonha

Inofamba navo ichivavhenekera

Inofamba navo ichivavhenekera

 

Mambo Dhuterere

Muri Mwari vekudenga

Muri Mwari wamasimba

Eh hamutendere hondo dzirikurira

Pandinovata ndirindire

pandinodzika mutarire

eh hondo yauya muvhikirei

Wehumambo nditarire

eh wehumambo nditarire

baba kudenga nditarire

Jehovha Jaire nditarire

Pandinobuda mutarire

Pandinotsika Mutarire

Nyangwe vavhare muzarure

Variko vanorara mudzin`anga vanovimba mumakona

vachishuwa ndiparare

honai vane mhesi  mumoyo dzinovava ndikakunda

Voita godo ndagarika

Nemoyo yakasviba setsubvu vakabata mapfumo

vapotsere ndibaiwe

Asi handivimbe nebakatwa

Handina kana gona

Ndinovimba naMesiya

Ukaona ndarovera mabvi pasi

Ndoringa mabvezuva

hokoyo nengirozi

Ndinesimba rehumambo

Ndinengoni dzinotema sedombo radhavhita

ndinengoni dzinokurira

ndine ngoni dzinokurira

 

kunamata hakudi megamega

hazvidi mega mega

Kuneshongwe yegore inovheneka vanotenda

inofamba navo kuti vasatsvedza

inofamba navo kuti vasadonha

inofamba navo ichivavhenekera

 

 

 

 

 

Read previous post:
Mambo Dhuterere – Hey Hey Hey Lyrics

Lyrics For Hey Hey Hey By Mambo Dhutere Ndaiva muranda saJosefa Jehovha vandiita mambo Ndochengetwa nezodzo Mwari wangu mune ngoni...

Close