Mambo Dhuterere – Ahuwerere Lyrics

Lyrics For Ahuwerere By Mambo Dhuterere

Ahuwerere ahuwerere

Ahuwerere ahuwerere

Ahuwerere ahuwerere

Ahuwerere ahuwerere

Ahuwerere ahuwerere

 

Mashinga here nhai sisi Rocardia

Ahuwerere ahuwerere

Masunga moyo kubata basa ra Rusifa

Ahuwerere ahuwerere

Zvamonwa guchu mouraya chinofema

Ahuwerere ahuwerere

Muchinyengerwa nemitemo yapanyika

Ahuwerere ahuwerere

Musanyengerwa nemitemo yapanyika dzino

Ahuwerere ahuwerere

Dzinotendera bvisa zvako nhumbu hauna mhaka

Ahuwerere ahuwerere

Zvakatenderwa nenyika asi denga hazvina

Ahuwerere ahuwerere

Inwa guchu Ishe vanokuti wauraya

Ahuwerere ahuwerere

Wobvisa nhumbu Ishe vanokuti muurayi

Ahuwerere ahuwerere

Ndiyoyi nyaya yaita ndiuye kutemberi

Ahuwerere ahuwerere

Ndiyoyi nyaya yanditi pfugama uteure

Ahuwerere ahuwerere

Changamire imhere yeropa rerusvava

Ahuwerere ahuwerere

Imhere mambo imhere yemweya wekacheche

Ahuwerere ahuwerere

Rinodetemba kunashe  kudare rinoyera

Ahuwerere ahuwerere

Rinodetemba kudenga kudare rinoyera

Ahuwerere ahuwerere

Handina mhaka nhai baba ndakanofirei

Ahuwerere ahuwerere

Ndairarama ndirimo mudumbu sechiropa

Ahuwerere ahuwerere

Huye ndabvisa hoyo ndonoraswa kumarara

Ahuwerere ahuwerere

Vachiti ropa ndarasa iropa  asi chiro

Ahuwerere ahuwerere

Asi muropa ndaivewo mweya waifema

Ahuwerere ahuwerere

Ndiri muropa ndaishuvira ndirarame

Ahuwerere ahuwerere

Ivo vobvisa vobvisa nemweya unofema

Ahuwerere ahuwerere

Vobvisa nhumbu voponda nemweya unofema

Ahuwerere ahuwerere

Ahawuwe ndokumbira mupindire

Ahuwerere ahuwerere

Zvenyika dzino zvatongofanana negomora

Ahuwerere ahuwerere

Vakatendera Jeriya adanane na Rusiya

Ahuwerere ahuwerere

Ndokutendera Pita aroorwe naPauro

Ahuwerere ahuwerere

Vakatenderwa kufamba vasina kusimira

Ahuwerere ahuwerere

Woti fashani hauna kupfeka wakashama

Ahuwerere ahuwerere

Musanyengerwa nemitemo yapanyika

Ahuwerere ahuwerere

Musanyengerwa nemitemo yapanyika dzino

Ahuwerere ahuwerere

Zvinotenderwa nenyika asi kudenga izvivi

Ahuwerere ahuwerere

Ahawuwe tiripachikoro chomweya

Ahuwerere ahuwerere

Ahawuwe tiri pachikoro chomweya

Ahuwerere ahuwerere

Kana tagona tichanomuona tasvika

Ahuwerere ahuwerere

Tikakunda tinonomuona tasvika

Ahuwerere ahuwerere

Jerusarima variko Jehovah Jaire

Ahuwerere ahuwerere

Jaire ndiMwari anetsitsi nerudo

Ahuwerere ahuwerere

Jeihovah ndiMwari wetsitsi anerudo

Ahuwerere ahuwerere

Chitendeuka bvuma ururame uponeswe

Ahuwerere ahuwerere

Siya kuponda bvuma ururame uponeswe

Ahuwerere ahuwerere

Nevanoroya rasai mabona munamate

Ahuwerere ahuwerere

Nevanoroya rasai mabona munamate

Ahuwerere ahuwerere

Jerusarema vakakumirirai Jaire

Ahuwerere ahuwerere

Vanopembera kutendeuka kweairoya

Ahuwerere ahuwerere

Vanopembera watendeuka wai

Ahuwerere ahuwerere

Ndokushambidza zvivi naro ropa wacheneswa

Ahuwerere ahuwerere

Vokuvimbisa ndichange ndinewe paunofa

Ahuwerere ahuwerere

Siya kupomba Jerusarema unopinda

Ahuwerere ahuwerere

Tiza gehena siya zvakaipa unonotsva

Ahuwerere ahuwerere

Siya kuroya siyaka kupomba unonotsva

Ahuwerere ahuwerere

Kana wazofa vanonokutonga nemabasa

Ahuwerere ahuwerere

Chitendeuka usazonotongwa namabasa

Ahuwerere ahuwerere

Woreurura vasanonokutonga namabasa

Ahuwerere ahuwerere

Jaire ndiMwari wetsitsi anerudo

Ahuwerere ahuwerere

Ahawuwe dzidza nyaya yaPauro

Ahuwerere ahuwerere

Pauro vaimudaidza Sauro

Ahuwerere ahuwerere

Imhondi yakazoita mushumiri

Ahuwerere ahuwerere

Kana tagona tichanomuona tasvika

Ahuwerere ahuwerere

Tikakunda tinonomuona tasika

Ahuwerere ahuwerere

Jerusarema kwavari JehovaJaire

Ahuwerere ahuwerere

Jerusarema variko Jehovha Jaire

Ahawuwe ahawuwerere ahuwe

Ahuwerere ahuwerere

Ahawuwe ahawuwerere ahuwe

Ahuwerere ahuwerere

You cannot copy content of this page